Click on the flag for the English version of the Privacy statement  

Privacyverklaring

My Needs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Kamp 17 23 8225 DM LELYSTAD Nederland 06-52393055

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

My Needs verwerkt uw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contact- inschrijfformulier of de offerte op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Voor een goede begeleiding tijdens het invullen van de dienst die wij aan je leveren is het noodzakelijk dat wij per persoon of organisatie een dossier aanleggen. Dit dossier bevat aantekeningen over de situatie en gegevens over de uitgevoerde diensten. Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
 • My Needs heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier
 • Wij houden ons aan onze geheimhoudingsplicht 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere betrokkenen te informeren, bijvoorbeeld als een derde betrokken wordt bij de aan jou te leveren diensten. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.
 • Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

My Needs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van financiën
 • Verzenden van onze nieuwsbrief 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze diensten uit te voeren.
 • Om je gratis content te kunnen geven middels Social Sharing.
 • My Needs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

De grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken zijn:

 • Toestemming van de betrokkenen
 • Uitvoering van de overeenkomst waarbij betrokkene partij is
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting
 • Gerechtvaardigd belang. 

Gegevens die wij ontvangen middels een inschrijving c.q. reactie via de site www.myneeds.nl worden alleen gebruikt voor de betreffende inschrijving of opvragen van informatie. Namen en mailadressen van onze relaties worden opgenomen in ons eigen mail bestand. Zo kunnen wij je op de hoogte brengen van interessante informatie. Het mail bestand wordt uitsluitend gebruikt voor mailing vanuit My Needs. Indien je deze mailing niet wilt ontvangen kun je dat direct aan ons doorgeven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

My Needs neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van My Needs) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

My Needs bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

My Needs hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is in geval van een eventuele vervolgopdracht;
 • In elk geval niet langer dan 3 jaar na de laatste dienstverlening;
 • Indien My Needs een dossier langer wil bewaren omdat dit dossier inhoudelijk relevant of interessant is voor de toekomst, dan wordt deze na de hiervoor genoemde bewaartermijn geanonimiseerd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

My Needs verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. My Needs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De privacy policy voor cookies kunt u hier vinden Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door My Needs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yourheadstart.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage daadwerkelijk door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . My Needs wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

My Needs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yourheadstart.nl.

Open chat
1
Vraag stellen? Doe het hier
Hallo, kunnen we je helpen? Stel je vraag en we reageren zo snel mogelijk.